บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1)

download

ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2565