บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2565 (แบบ สขร.1)

download

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565