บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจัดจ้างโครงการสื่อสร้างความตระหนักการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้สูงวัยเท่าทันภัยออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ : ดาวน์โหลด

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง :ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:download

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565