บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับโครงการจัดทำระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพทั่วประเทศ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง downlond ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศยกเลิก downlond ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564