บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2566 : download
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา: download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ประกาศผู้ชนะ : download
ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2566