บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1)

download

ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2565