บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 5– 23 กันยายน 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 26 กันยายน 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2565

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565