บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA2))

การประกวดราคาจ้างผู้บริหารโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA2)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน - พฤษภาคม 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 9-31 พฤษภาคม 2565 และเสนอราคาผ่านระบบ eGP ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2565