บริการ
TH
EN
TH
CN

การสรรหาอสังหาริมรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่

การสรรหาอสังหาริมรัพย์ประเภทที่ดินเปล่าเพื่อการก่อสร้างอาคารสถาบันคลังข้อมูลขนาดใหญ่: download

ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2566