บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2563 (Annual Report2020)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 : download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 2 ธันวาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563