บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2566 (แบบ สขร.1)

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2565 (แบบ สขร.1)

download

ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566