บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม2565

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1)

download

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565