บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1)

download

ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565