บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดําเนินการศึกษาปัญหาและการพัฒนานโยบายที่ส่งผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Study on ICT Startup Problems and Developing Policy for the Growth)

จ้างผู้ดําเนินการศึกษาปัญหาและการพัฒนานโยบายที่ส่งผลต่อการเติบโตของวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น (Study on ICT Startup Problems and Developing Policy for the Growth)

ราคากลาง dowlond ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะ dowlond ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565