บริการ
TH
EN
TH
CN
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนบน ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 16 -21 มีนาคม 2566 : download
ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2566 – 21 เมษายน 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 24 เมษายน 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566

ประกาศผู้ชนะ : download

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2566