บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างพัฒนาโครงการระบบคลาวด์สำหรับรองรับระบบ Health Link ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 6 ธันวาคม 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศราคากลาง: download

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 4 มกราคม 2566 และนำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 5 มกราคม 2566

ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566