บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 17-24พฤศจิกายน 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 download

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

ราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564