บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ราคากลาง.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 29 มกราคม 2562

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 13 มีนาคม 2562

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

ไฟล์ประกาศ: ร่างขอบเขตงาน

วันที่ประกาศร่าง TOR: 22 กุมภาพันธ์ 2562

ไฟล์ประกาศ: เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 5 มี.ค 62 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2562

ปีงบประมาณ: 2562

วันที่รายละเอียดสัญญาที่ลงนาม: จันทร์, 25 กุมภาพันธ์, 2562

วันที่แสดงสาระสำคัญในสัญญา: จันทร์, 25 กุมภาพันธ์, 2562