บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างโครงการ Digital Media Senior Series เพื่อเผยแพร่และสร้างการรับรู้ในวงกว้าง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ :download

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา:download

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2565