บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้พัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอกนิกส์ e-bidding

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2563 : downlond เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 และเข้านำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563

ยกเลิกประกาศประกวดราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563