บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์วิจัยของประเทศสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ : download

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสิทธิการใช้งานโปรแกรมแสดงผลข้อมูล เพื่อโครงการบูรณาการการใช้ประโยชน์ และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อ ตอบโจทย์วิจัยของประเทศ สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ GBDi ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding):download

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565