บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างออกแบบอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง downlond ประกาศ ณ วันที 4 ธันวาคม 2563

ประกาศยกเลิกโครงการ downlond ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563