บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดจ้างตรวจประเมินช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบ Health Link

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตังแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 : download

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2566