บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดจ้างอบรมและทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพ (Healthlink) โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ราคากลาง :download

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : downlond

ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564