บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะผู้สูงอายุเพื่อการทำงานผ่าน Digital Service Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะผู้สูงอายุเพื่อการทำงานผ่าน Digital Service Platform ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานฯ ไม่เกิน 1 หน่วยงาน เพื่อสรรหาบุคลากรในกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ราย

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ:

*เปิดรับสมัคร : 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2567

พิจารณา: 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2567

ประกาศผล: ภายในเดือน พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน การศึกษาของรัฐและเอกชน องค์การเอกชน บริษัทจำกัด หรือ วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)

เนื้อหาหลักสูตร: เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะให้ผู้สูงอายุมีขีดความสามารถประกอบอาชีพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล ครอบคลุมถึงหลักสูตรการประกอบอาชีพอิสระ โดยต้องมีเนื้อหาหลักสูตรที่ผู้เรียนในกลุ่มผู้สูงอายุสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้เป็นอย่างดี และนำไปสู่การทำงานจริงผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล

วัตถุประสงค์: เพื่อพัฒนาทักษะให้เกิดการประกอบอาชีพผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลให้กับผู้สูงอายุ

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุ

กรอบวงเงินสนับสนุน: ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยสำนักงานฯ จะให้การอุดหนุนโดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าค่าใช้จ่ายรวมต่อรายที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ

วิธีการสมัคร: depa Member: https://www.youtube.com/watch?v=_t81m-6L4QA&ab_channel=depaThailand

สอบถามรายละเอียดหรือส่งเอกสารการสมัครทางระบบ LINE Official Account: depaThailand  โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือสามารถสแกน QR Code