บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำ Affiliate Marketing สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงาน ฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการทำ Affiliate Marketing สำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาและได้รับอนุมัติให้ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากสำนักงานฯ จำนวน 1 หน่วยงาน เพื่อสรรหาบุคลากรในกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ราย

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศ

รายละเอียดโครงการ

เปิดรับสมัคร: 16 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2567

พิจารณา: 16 มีนาคม – 30 เมษายน 2567

ประกาศผล: ภายในเดือน พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติ: หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบัน การศึกษาของรัฐและเอกชน องค์การเอกชน

เนื้อหาหลักสูตร: หลักสูตรเสริมสร้างและพัฒนาทักษะการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ผ่านการทำ Affiliate Marketing หรือ ระบบตัวแทนขายสินค้า อาทิ พื้นฐานการทำ Affiliate Marketing วิธีการยิง Ad โฆษณา วิธีการทำ Affiliate ใน Platform ต่าง ๆ เครื่องมือในการทำ Affiliate เทคนิคในการเลือกสินค้า และดูเทรนด์ในตลาด เป็นต้น ในรูปแบบการฝึกปฏิบัติจริง อันนำไปสู่การสร้างรายได้จากการทำ Affiliate Marketing ไม่น้อยกว่า 100 คน

วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างยกระดับความรู้และทักษะในด้านการทำ Affiliate Marketing สำหรับบุคลากรในกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ สร้างรายได้

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้สูงอายุ กรอบวงเงินสนับสนุน ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยสำนักงานฯ จะให้การอุดหนุนโดยคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 70ของมูลค่าค่าใช้จ่ายรวมต่อรายที่ใช้ในการพัฒนาทักษะ

วิธีการสมัคร depa Member https://www.youtube.com/watch?v=_t81m-6L4QA&ab_channel=depaThailand

สอบถามรายละเอียดหรือส่งเอกสารการสมัครทางระบบ LINE Official Account: depaThailand  โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือสามารถสแกน QR Code