บริการ
TH
EN
TH
CN

ดีป้า หาพันธมิตรร่วมยกระดับผู้ประกอบการที่พัฒนาหรือให้บริการดิจิทัลด้านซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน ISO/IEC 29110

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานเพื่อเป็นผู้ร่วมดำเนินการพิจารณาข้อเสนอโครงการจากนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขอรับรองมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล “มาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล (depa Standardization Voucher)” ภายใต้โครงการดำเนินงานเพื่อขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ให้กับผู้ประกอบการตามมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการรับรองมาตรฐานด้านดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

กลุ่มเป้าหมาย: สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน

พื้นที่ดำเนินการ: ทั่วประเทศไทย

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร : ระยะเวลาการรับสมัคร : 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 15 มีนาคม 2567

พิจารณาโครงการ : 16 มีนาคม 2567 - 15 เมษายน 2567

ประกาศผล: ภายในเดือนเมษายน 2567

คุณสมบัติ: สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน