บริการ
TH
EN
TH
CN

การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการคูปองดิจิทัล เพื่อการยื่นขอรับหรือจดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลด

คุณสมบัติผู้ขอรับการส่งเสริม: เป็นหน่วยงานภาครัฐ สถาบันเฉพาะทางของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การเอกชน หรือสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน

คุณสมบัติผู้ขอรับการอุดหนุน: เป็นบุคคลธรรมดา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสาขาตามที่สำนักงานกำหนด วิสาหกิจชุมชน นิติบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในระดับชุมชนที่มีการจัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะหรือพระราชบัญญัติ

เป้าหมาย: จำนวน 10 คูปอง

วงเงินสนับสนุน: เป็นเงินให้เปล่า (Grant) ในวงเงิน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อรายของผู้ขอรับการอุดหนุน หมายเหตุ: สนับสนุนวงเงินก่อนภาษีมูลค่าเพิ่มเท่านั้น

โดยมีรายละเอียดดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ในประเทศหรือต่างประเทศ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ต่อราย ของผู้ขอรับการอุดหนุน โดยคิดสัดส่วนไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น ค่าสืบค้นงานประดิษฐ์หรือออกแบบ ค่าจัดทำรายงานผล การสืบค้นและวิเคราะห์ ค่าจัดทำคำขอรับ ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ค่าดำเนินการยื่นคำขอค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอ ค่าใช้จ่ายในการยื่นตรวจสอบการประดิษฐ์ สำหรับคำขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร เป็นต้น

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่นับรวมถึงการต่ออายุ หรือโอนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว และค่าใช้จ่ายข้างต้น เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement)

เปิดรับสมัคร: 16 กุมภาพันธ์ - 5 เมษายน 2567

พิจารณา: 6 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล: ภายในเดือนมิถุนายน 2567 วิธีการสมัคร depa Member: https://www.youtube.com/watch?v=_t81m-6L4QA

สอบถามรายละเอียดหรือส่งเอกสารการสมัครทางระบบ LINE Official Account: depaThailand  โดยสามารถพิมพ์ค้นหาเพื่อนผ่าน Line “@depathailand” หรือผ่าน Link: https://lin.ee/c71YR14 หรือสามารถสแกน QR Code