บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกาศรับสมัครการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษา เพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง การรับสมัครขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล(depa Digital Infrastructure Fund for Government & Public Investment)และ มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Digital Infrastructure Fund for Private Investment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระดับอาชีวศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

ดาวน์โหลด

.

รายละเอียดโครงการ:

เปิดรับสมัคร: 16 กุมภาพันธ์ - 29 มีนาคม 2567

พิจารณาคุณสมบัติ : 29 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผล:ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

คุณสมบัติ : สถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาล หรือสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

.

เป้าหมาย : พัฒนาสถานศึกษาด้านอาชีวะ จำนวน 7 โครงการ

  • ด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) เกษตร จำนวน 1 แห่ง
  • ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำนวน 2 แห่ง
  • ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จำนวน 2 แห่ง
  • ด้านการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) จำนวน 2 แห่ง

.

ยื่นข้อเสนอโครงการได้ที่ Line Official @depa Thailand หรือ https://lin.ee/c71YR14

เอกสารดาวโหลดแบบฟอร์มการรับสมัครของโครงการ ดาวน์โหลด

สไลด์นำเสนอโครงการ ดาวน์โหลด

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลด

.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • กลุ่มอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI) นายเอกรินทร์ ไชยยะ ต่อ 3205 [email protected]
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) เกษตร นายกษิดิ์เดช คงพุฒิคุณ ต่อ 1087 [email protected]
  • กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) นายกอบกฤต ชูนวพันธ์ ต่อ 1505 [email protected]
  • กลุ่มอุตสาหกรรมการสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animation) นายธัชณวัฒน์ พิริยธนพัทธ์ ต่อ 1128 [email protected]