บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารสถาบันไอโอที เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต (อาคารนวัตกรรมไอโอที ๒) โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาม 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565