บริการ
TH
EN
TH
CN

การประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 1-5 มิถุนายน 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2563

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 10-15 มิถุนายน 2563 : download
ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563