บริการ
TH
EN
TH
CN

จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและบริการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2566 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 8 ธันวาคม 2566

ประกาศผู้ชนะ : ดาวน์โหลด

ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566