บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม 2564 (แบบ สขร.1) : download
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2564