บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 (แบบ สขร.1) : download
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563