บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1)

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 (แบบ สขร.1) :download ประกาศ ณ วันที 21 กรกฎาคม 2564