บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2563 (แบบ สขร.1) : download
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2563