บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2563 (แบบ สขร.1) : download
ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2563