บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2564 (แบบ สขร.1)
download ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564