บริการ
TH
EN
TH
CN

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562

รายงานสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) : download
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563