บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน จัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล” ในวันที่ 4 – 9 ตุลาคม 2566 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

ราคากลาง : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคางาน จัดจ้างผู้บริหารโครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาทักษะ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับกำลังคนรุ่นใหม่ และยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรม e-Sports ไทยเทียบเท่าระดับสากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2566 : ดาวน์โหลด

ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2566