บริการ
TH
EN
TH
CN

การเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และเสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2564

ยกเลิกประกาศ การประกวดราคาจ้างการเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2564