บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับรู้สื่อ้สื่ออย่างปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

จ้างผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรับรู้สื่ออย่างปลอดภัยเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 - 9 ธันวาคม 2564 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา :download

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2564

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565