บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างผู้ดำเนินการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2565 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2565 : download
เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 21 เมษายน 2565 นำเสนอข้อเทคนิค ในวันที่ 22 เมษายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565

ประกาศยกเลิก : download

ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2565