บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 โดยวิธีคัดเลือก

การจ้างผู้บริหารการประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand Big Bang 2019 โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง : download
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download
ประกาศ ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา : download

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562