บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2562 (Annual Report 2019) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง วันที่ประกาศราคากลาง 25 ตุลาคม 2652

เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา วันที่ประกาศจัดจ้าง: 25 ตุลาคม 2562

ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา ประกาศวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562