บริการ
TH
EN
TH
CN

ประกวดราคาจ้างผู้บริหารการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการนานาชาติเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • การประกาศราคากลางการจัดจ้าง ดาวน์โหลด
    ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

  • การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตั้งแต่วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
    ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

  • การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 9-30 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
    ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562