บริการ
TH
EN
TH
CN

การจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการ "Bangkok International Digital Content Festival 2017"

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง: e-Auction

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: p.bidc_.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 20 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: cf.bidc_.pdf

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 21 กุมภาพันธ์ 2560

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: t.bidc_.pdf

วันที่ประกาศรายชื่อ: 20 มกราคม 2560

ไฟล์ประกาศ: เปิดให้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2559

วันที่ประกาศร่าง TOR: 20 ธันวาคม 2559

ไฟล์ประกาศ: ติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคา ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2559 ถึง 6 มกราคม 2560

วันที่ประกาศจัดจ้าง: 27 ธันวาคม 2559

ปีงบประมาณ: 2560

ไฟล์ประกาศเปลี่ยนแปลง: ประกาศเปลี่ยนแปล

วันที่ประกาศเปลี่ยนแปลง: พุธ, 15 กุมภาพันธ์, 2560