บริการ
TH
EN
TH
CN

จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคใต้ตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 22 - 27 กันยายน 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 22 กันยายน 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ประกาศราคากลาง : download

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : download

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565