บริการ
TH
EN
TH
CN

เช่ารถยนต์พร้อมพนักงานขับรถยนต์สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ฯ หรือข้อเสนอแนะ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ตั้งแต่วันที่ 5 – 10 พฤษภาคม 2565 : download

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

ประกาศราคากลาง: download
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา กำหนดขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 - 6 มิถุนายน 2565 : download เสนอราคาผ่านระบบ e-GP ในวันที่ 7 มิถุนายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

ประกาศยกเลิก : download
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565