บริการ
TH
EN
TH
CN

การจ้างออกแบบการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูล (City Data Center) ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Digital One Stop ServiceDOSS) และสถานที่ตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนกลา

สถานะ: อยู่ในระหว่างดำเนินการ

เอกสารราคากลาง: ออกแบบ KH price.pdf

วันที่ประกาศราคากลาง: 3 กรกฎาคม 2561

วันที่ประกาศการคัดเลือก: 3 กรกฎาคม 2561

ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือก: kh re.pdf

ปีงบประมาณ: 2561